Agnieszka Sosnowska

statystyk, metodolog badań społecznych
strona domowa
Strona główna

Teksty nie tylko socjologiczne


Spis treści:

Recenzje
 1. Promotora
 2. Recenzenta

Strona tytułowa

Wstęp

I.  Partie we współczesnej Polsce
 1. Obowiązujące prawo
 2. Przemiany systemu partyjnego III Rzeczypospolitej. Zmiany prawa a funkcjonowanie partii
  1. Początek transformacji ustrojowej. Ustawa o partiach politycznych z 1990 r.
  2. Wybory parlamentarne w 1991 r.
  3. Wybory parlamentarne w 1993 r.
  4. Ustawa o partiach politycznych z 1997 r.
  5. Wybory parlamentarne w 1997 r.
  6. Ordynacja wyborcza z 2001 r. Finansowanie partii z budżetu państwa
  7. Wybory parlamentarne w 2001 r.
  8. Podsumowanie

II. Metodologia badań
 1. Przedmiot, zakres i charakter badań
 2. Paradygmat humanistyczny
 3. Uzasadnienie wyboru partii
 4. Badanie grupy własnej. Rola wewnętrznego doświadczenia badacza
 5. Techniki jakościowe zastosowane w badaniu
 6. Wywiad swobodny jako technika zdobywania informacji
 7. Dobór respondentów
  1. Unia Wolności
  2. Unia Polityki Realnej
 8. Przebieg badań
  1. obserwacja uczestnicząca
  2. wywiady swobodne
 9. Ocena zebranego materiału. Różnice między danymi uzyskanymi w obu partiach

III. Członkowie partii politycznych
 1. Motywy podejmowania aktywności politycznej
 2. Rola aktywu
 3. Instrumentalizm w polityce. Interesowność i jej rodzaje
 4. Partia: środek czy cel?
 5. Partia jako grupa społeczna. Więź, tożsamość, świadomość społeczna
 6. Swoi i obcy
 7. Liderzy - magnesy i punkty odniesienia
 8. Trwałość partii. Rola postaw członków, mechanizmów psychicznych i zjawisk ponadjednostkowych

IV. Wybrane partie polityczne -
opis organizacji
 1. Unia Wolności
  1. Program, idee, wartości
  2. Nazwa i logo partii
  3. Struktura organizacyjna
  4. Historia partii
  5. Geograficzne zróżnicowanie elektoratu
  6. Wyniki w sondażach opinii publicznej
  7. Struktury w Łodzi
  8. Podsumowanie
 2. Unia Polityki Realnej
  1. Program, idee, wartości
  2. Nazwa i symbole partii
  3. Struktura organizacyjna
  4. Historia partii
  5. Geograficzne zróżnicowanie elektoratu
  6. Wyniki w sondażach opinii publicznej
  7. Struktury w Łodzi
  8. Podsumowanie

V.  Unia Polityki Realnej -
analiza wywiadów
 1. Skąd się biorą członkowie w partii?
  1. Źródła zainteresowania polityką
  2. Zetknięcie się z UPR
  3. Motywy podjęcia działalności
  4. Wstąpienie do partii
 2. Program: normalny kraj
  1. Wolność: niskie podatki, odpowiedzialność za siebie
  2. Własność: podstawa wolności
  3. Sprawiedliwość: silne państwo, proste prawo
  4. Wartości: cywilizacja zachodnia
  5. Cel: realizacja programu
 3. My: członkowie i elektorat partii
  1. Typowy UPR-owiec
  2. Akceptowane zróżnicowanie
  3. Obowiązki członka
  4. Potencjalny elektorat
  5. Liderzy
 4. Potencjalni partnerzy
  1. UPR - jedyna prawica
  2. Liga Polskich Rodzin
  3. Platforma Obywatelska
  4. Prawo i Sprawiedliwość
 5. Oni: przeciwnicy
  1. Największy wróg: socjalizm
  2. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Socjaldemokracja Polska
  3. Unia Pracy i Polska Partia Socjalistyczna
  4. Inni przeciwnicy
 6. Byliśmy, jesteśmy... Będziemy?
  1. Trwałość partii i jej programu
  2. Misja: propagowanie idei
  3. Inne osiągnięcia
  4. Razem czy osobno? Opinie o koalicjach wyborczych
  5. "Wady to ma jak każda organizacja..."
  6. Widoki na przyszłość
 7. Związanie z partią
  1. Zyski z działalności
  2. Ponoszone koszty
  3. Przyczyny występowania z partii
  4. Lojalność wobec partii

VI. Unia Wolności - analiza wywiadów
 1. Skąd się biorą członkowie w partii?
  1. Źródła zainteresowania polityką
  2. Partia przełomu: demokratyzacja i Mazowiecki
  3. Inne motywy podjęcia działalności
 2. Wyróżniki Unii Wolności
  1. Program...?
  2. Ludzie Unii Wolności
  3. Propaństwowość
  4. Styl prowadzenia polityki
 3. My: członkowie i elektorat partii
  1. Typowy unita
  2. Akceptowane zróżnicowanie
  3. Obowiązki członka
  4. Potencjalny elektorat
  5. Liderzy
 4. Oni: przeciwnicy
  1. Samoobrona
  2. Liga Polskich Rodzin
  3. Inne partie
 5. Potencjalni partnerzy
  1. Platforma Obywatelska
  2. Między lewicą a prawicą
 6. Świetna przeszłość - i co dalej?
  1. Osiągnięcia: od PRL do UE
  2. Popełnione błędy
  3. KLD: nieudane małżeństwo
  4. Przywiązanie do szyldu
  5. "I ty, Unijo rozedrgana..."
  6. Widoki na przyszłość
 7. Związanie z partią
  1. Zyski z działalności
  2. Ponoszone koszty
  3. Przyczyny występowania z partii
  4. Lojalność wobec partii

VII. Podsumowanie
 1. Zainteresowanie polityką i motywy wstąpienia do partii
 2. Czynniki integrujące członków partii
 3. Istnienie mimo niepowodzeń

Aneks

Bibliografiaściągnij w formacie pdf
poprzedni rozdział: VII. Podsumowanie
Aneks
Recenzje pracy

Bibliografia


 1. Aronson Elliot, Wilson Timothy, Akert Robin (1997), Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
 2. Bokszański Zbigniew (1989), Tożsamość, interakcja, grupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 3. Dziadul Jan (2004), Doły chcą w górę, w: Polityka nr 39/2004 (2471)
 4. Dziennik Ustaw (za pośrednictwem Internetowego Systemu Aktów Prawnych, isip.sejm.gov.pl)
 5. Grabowska Mirosława, Szawiel Tadeusz (1993), Anatomia elit politycznych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 6. Grabowska Mirosława, Szawiel Tadeusz (2001), Budowanie demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 7. Hammersley Martyn, Atkinson Paul (2000), Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań
 8. Herbut Ryszard (2002), Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 9. Janicki Mariusz (2002a), Dół dał głos, w: Polityka nr 11/2002 (2341)
 10. Janicki Mariusz (2002b), Duża partia - duży kłopot, w: Polityka nr 37/2002 (2367)
 11. Jednaka Wiesława, Proces kształtowania się systemu partyjnego w Polsce po 1989 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 12. Jurek Krzysztof, Łynka Aleksander (2000), Wiedza o społeczeństwie, Wydawnictwo "Piątek Trzynastego", Łódź
 13. Karwat Mirosław (2004), Uczestnictwo w polityce. Społeczne ramy zjawiska, wersja robocza przygotowywanego podręcznika udostępniona studentom
 14. Konecki Krzysztof (2000), Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 15. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997)
 16. Koper Katarzyna (2002), Partycypacja kobiet w działaniach samorządowych, praca magisterska w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 17. Korzenie demokracji (2000), Grabowska Mirosława, Szawiel Tadeusz (red.), Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 18. Kostera Monika (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 19. Kubiak Anna, Przybyłowska Ilona, Wojciechowska-Miszalska Anita (1990), Mechanizmy wyłaniania kandydatów w wyborach samorządowych, w: Pierwszy krok do Europy, Kowalski Sergiusz (red.), Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych przy KK NSZZ "Solidarność", Warszawa 1990
 20. Lipset Seymour Martin (1995), Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 21. Lutyński Jan (2000), Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź
 22. Maor Moshe (1998), Partie, ich instytucjonalizacja i modele organizacyjne, w: Władza i społeczeństwo, t.2, Szczupaczyński J. (red.), Scholar, Warszawa
 23. Melchior Małgorzata (1990), Społeczna tożsamość jednostki, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 24. Merton Robert K. (1977), Członkowie grupy i outsiderzy; rozdział z socjologii wiedzy, w: Czy kryzys socjologii?, Szacki J. (red.), Czytelnik, Warszawa
 25. Miszalska Anita (1996), Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 26. Monitor Polski (za pośrednictwem Internetowego Systemu Aktów Prawnych, isip.sejm.gov.pl)
 27. Nalewajko Ewa (1997), Protopartie i protosystem?, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 28. Olechnicki Krzysztof, Załęcki Paweł (1999), Słownik Socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń
 29. Ossowski Stanisław (1967), Dzieła t. III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 30. Ossowski Stanisław (1968), Struktura klasowa w społecznej świadomości, w: Dzieła, t. 5, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 31. Ossowski Stanisław (2001), O osobliwościach nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 32. Pańkow Irena (1998), Podziały w obozie solidarnościowym. Pluralizm polityczny a polityczna tożsamość, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 33. Państwowa Komisja Wyborcza (1991), Wyniki wyborów do sejmu Rzeczypospolitej polskiej w dniu 27 października 1991 r., Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa
 34. Państwowa Komisja Wyborcza (1993), Wyniki wyborów do sejmu Rzeczypospolitej polskiej w dniu 19 września 1993 r., Wydawnictwo Skład Magiczny, Warszawa
 35. Paradowska Janina, Janicki Mariusz, Urbanek Mariusz (2002), Mała nomenklatura, w: Polityka nr 43/2002 (2373)
 36. Paradowska Janina, Baczyński Jerzy (2004), Wyborcy bez wyboru, w: Polityka nr 17/2004 (2449)
 37. Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej (2000), Paszkiewicz Krystyna (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 38. Partie polityczne w wielkim mieście (1997), Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 39. Piotrowski Andrzej (1990), Retoryka podmiotu zbiorowego, w: Społeczeństwo, kultura, osobowość, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Łódź
 40. Początki parlamentarnej elity (1992), Wasilewski Jacek, Wesołowski Włodzimierz (red.), Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
 41. Polacy wobec ładu postmonocentrycznego (1993), Ziółkowski Marek (red.), Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 42. Polityka i Sejm (1998), Wesołowski Włodzimierz, Post Barbara (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998
 43. Przybyłowska Ilona (1978), Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, w: Przegląd Socjologiczny, t. XXX
 44. Psychologia polityczna (1999), Skarżyńska Krystyna (red.), Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
 45. Roszkowski Wojciech, Kofman Jan (1997), Transformacja w Polsce, w: Studia polityczne nr 7
 46. Rybak Agnieszka (2004), Po co do PO?, w: Polityka nr 10/2004 (2442)
 47. Schutz Alfred (1984), Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, w: Kryzys i schizma, Mokrzycki E. (red.), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 48. Sołoma Luba (1966), Analiza porównawcza wartości danych zdobytych przy pomocy różnych technik, w: Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. I, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 49. Szczepański Jan (1970), Elementarne pojęcia socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 50. Sztompka Piotr (2003), Socjologia, Wydawnictwo "Znak", Kraków
 51. Świat elity politycznej (1995), Wesołowski Włodzimierz, Pańkow Irena (red.), Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 52. Tokarczyk Roman (2000), Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze, Warszawa
 53. Trutkowski Cezary (2000), Społeczne reprezentacje polityki, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa
 54. Weber Max (1985), "Obiektywność" poznania w naukach społecznych, w: Problemy socjologii wiedzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 55. Weber Max (1998), Polityka jako zawód i powołanie, Wydawnictwo Znak, Kraków
 56. Weber Max (2002), Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 57. Wejland Andrzej P. (1991), Obrazy grup społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 58. Wesołowski Włodzimierz (1995), Formowanie się partii politycznych w postkomunistycznej Polsce, w: Studia polityczne nr 4
 59. Wiatr Jerzy (1981), Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej, PWN, Warszawa
 60. Wiatr Jerzy (1999), Socjologia polityki, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa
 61. Wojtaszczyk Konstanty A. (1998), Partie polityczne w państwie demokratycznym, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 62. Współczesne partie i systemy partyjne (2003), Sokół Wojciech, Żmigrodzki Marek (red.) Wydawnictwo UMCS, Lublin
 63. Zbiorowi aktorzy polskiej polityki (1997), Wasilewski Jacek (red.), Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 64. Ziółkowski Marek (1981), Znaczenie, interakcja, rozumienie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 65. Ziółkowski Marek (1989), Wiedza, jednostka, społeczeństwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa


 66. archiwum dokumentów i druków ulotnych łódzkiej UPR udostępnione przez Stanisława Wenerskiego
 67. własne zbiory dokumentów, wydawnictw i druków ulotnych Unii Wolności


 68. groups.yahoo.com/group/mc-pl-stara - archiwum listy dyskusyjnej Stowarzyszenia "Młode Centrum"
 69. www.cbos.pl - strona internetowa Centrum Badania Opinii Społecznej
 70. www.e-upr.org - strona internetowa sympatyków Unii Polityki Realnej
 71. www.ipsos.pl - strona internetowa Ipsos
 72. www.lex.pl - strona internetowa Wydawnictwa Prawniczego Lex
 73. www.pkw.gov.pl - strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej
 74. www.pps.org.pl - strona internetowa Polskiej Partii Socjalistycznej
 75. www.sejm.gov.pl - strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 76. www.upr.org.pl - strona internetowa Unii Polityki Realnej
 77. www.uw.org.pl - strona internetowa Unii Wolności
 78. www.webmedia.pl/rs-aws - strona internetowa RS AW"S" Warszawa - Śródmieście
 79. www.zakonmaltanski.pl - strona internetowa Związku Polskich Kawalerów MaltańskichAneks

Recenzje pracy


Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Agnieszka Sosnowska
asosnowska@asosnowska.pl
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768px lub wyższej Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!