Agnieszka Sosnowska

statystyk, metodolog badań społecznych
strona domowa
Strona główna

Teksty nie tylko socjologiczne


Spis treści:

Recenzje
 1. Promotora
 2. Recenzenta

Strona tytułowa

Wstęp

I.  Partie we współczesnej Polsce
 1. Obowiązujące prawo
 2. Przemiany systemu partyjnego III Rzeczypospolitej. Zmiany prawa a funkcjonowanie partii
  1. Początek transformacji ustrojowej. Ustawa o partiach politycznych z 1990 r.
  2. Wybory parlamentarne w 1991 r.
  3. Wybory parlamentarne w 1993 r.
  4. Ustawa o partiach politycznych z 1997 r.
  5. Wybory parlamentarne w 1997 r.
  6. Ordynacja wyborcza z 2001 r. Finansowanie partii z budżetu państwa
  7. Wybory parlamentarne w 2001 r.
  8. Podsumowanie

II. Metodologia badań
 1. Przedmiot, zakres i charakter badań
 2. Paradygmat humanistyczny
 3. Uzasadnienie wyboru partii
 4. Badanie grupy własnej. Rola wewnętrznego doświadczenia badacza
 5. Techniki jakościowe zastosowane w badaniu
 6. Wywiad swobodny jako technika zdobywania informacji
 7. Dobór respondentów
  1. Unia Wolności
  2. Unia Polityki Realnej
 8. Przebieg badań
  1. obserwacja uczestnicząca
  2. wywiady swobodne
 9. Ocena zebranego materiału. Różnice między danymi uzyskanymi w obu partiach

III. Członkowie partii politycznych
 1. Motywy podejmowania aktywności politycznej
 2. Rola aktywu
 3. Instrumentalizm w polityce. Interesowność i jej rodzaje
 4. Partia: środek czy cel?
 5. Partia jako grupa społeczna. Więź, tożsamość, świadomość społeczna
 6. Swoi i obcy
 7. Liderzy - magnesy i punkty odniesienia
 8. Trwałość partii. Rola postaw członków, mechanizmów psychicznych i zjawisk ponadjednostkowych

IV. Wybrane partie polityczne -
opis organizacji
 1. Unia Wolności
  1. Program, idee, wartości
  2. Nazwa i logo partii
  3. Struktura organizacyjna
  4. Historia partii
  5. Geograficzne zróżnicowanie elektoratu
  6. Wyniki w sondażach opinii publicznej
  7. Struktury w Łodzi
  8. Podsumowanie
 2. Unia Polityki Realnej
  1. Program, idee, wartości
  2. Nazwa i symbole partii
  3. Struktura organizacyjna
  4. Historia partii
  5. Geograficzne zróżnicowanie elektoratu
  6. Wyniki w sondażach opinii publicznej
  7. Struktury w Łodzi
  8. Podsumowanie

V.  Unia Polityki Realnej -
analiza wywiadów
 1. Skąd się biorą członkowie w partii?
  1. Źródła zainteresowania polityką
  2. Zetknięcie się z UPR
  3. Motywy podjęcia działalności
  4. Wstąpienie do partii
 2. Program: normalny kraj
  1. Wolność: niskie podatki, odpowiedzialność za siebie
  2. Własność: podstawa wolności
  3. Sprawiedliwość: silne państwo, proste prawo
  4. Wartości: cywilizacja zachodnia
  5. Cel: realizacja programu
 3. My: członkowie i elektorat partii
  1. Typowy UPR-owiec
  2. Akceptowane zróżnicowanie
  3. Obowiązki członka
  4. Potencjalny elektorat
  5. Liderzy
 4. Potencjalni partnerzy
  1. UPR - jedyna prawica
  2. Liga Polskich Rodzin
  3. Platforma Obywatelska
  4. Prawo i Sprawiedliwość
 5. Oni: przeciwnicy
  1. Największy wróg: socjalizm
  2. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Socjaldemokracja Polska
  3. Unia Pracy i Polska Partia Socjalistyczna
  4. Inni przeciwnicy
 6. Byliśmy, jesteśmy... Będziemy?
  1. Trwałość partii i jej programu
  2. Misja: propagowanie idei
  3. Inne osiągnięcia
  4. Razem czy osobno? Opinie o koalicjach wyborczych
  5. "Wady to ma jak każda organizacja..."
  6. Widoki na przyszłość
 7. Związanie z partią
  1. Zyski z działalności
  2. Ponoszone koszty
  3. Przyczyny występowania z partii
  4. Lojalność wobec partii

VI. Unia Wolności - analiza wywiadów
 1. Skąd się biorą członkowie w partii?
  1. Źródła zainteresowania polityką
  2. Partia przełomu: demokratyzacja i Mazowiecki
  3. Inne motywy podjęcia działalności
 2. Wyróżniki Unii Wolności
  1. Program...?
  2. Ludzie Unii Wolności
  3. Propaństwowość
  4. Styl prowadzenia polityki
 3. My: członkowie i elektorat partii
  1. Typowy unita
  2. Akceptowane zróżnicowanie
  3. Obowiązki członka
  4. Potencjalny elektorat
  5. Liderzy
 4. Oni: przeciwnicy
  1. Samoobrona
  2. Liga Polskich Rodzin
  3. Inne partie
 5. Potencjalni partnerzy
  1. Platforma Obywatelska
  2. Między lewicą a prawicą
 6. Świetna przeszłość - i co dalej?
  1. Osiągnięcia: od PRL do UE
  2. Popełnione błędy
  3. KLD: nieudane małżeństwo
  4. Przywiązanie do szyldu
  5. "I ty, Unijo rozedrgana..."
  6. Widoki na przyszłość
 7. Związanie z partią
  1. Zyski z działalności
  2. Ponoszone koszty
  3. Przyczyny występowania z partii
  4. Lojalność wobec partii

VII. Podsumowanie
 1. Zainteresowanie polityką i motywy wstąpienia do partii
 2. Czynniki integrujące członków partii
 3. Istnienie mimo niepowodzeń

Aneks

Bibliografiaściągnij w formacie pdf

Recenzje


Promotor
Dr hab. Anna Kubiak
(stopień, imię i nazwisko)
KATEDRA METOD I TECHNIK BADAŃ SPOŁECZNYCH IS
(jednostka organizacyjna)

OPINIA / RECENZJA
o pracy magisterskiej
Agnieszki Sosnowskiej, 100708/S
(imię, nazwisko, numer albumu)

pt. ŻRÓDŁA TRWAŁOŚCI SŁABYCH PARTII POLITYCZNYCH W III RZECZPOSPOLITEJ NA PRZYKŁADZIE ŁÓDZKICH STRUKTUR UNII WOLNOŚCI I UNII POLITYKI REALNEJ

Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?

Treść pracy w pełni odpowiada jej tytułowi.

Ocena układu pracy (struktura, kolejność rozdziałów, kompletność tez itp.):

Praca liczy 205 stron tekstu merytorycznego. Składają się nań Wstęp, sześć rozdziałów oraz Rozdział VII będący podsumowaniem Rozważań Autorki. Struktura pracy jest logiczna i przejrzysta. Autorka rozpoczyna od informacji dotyczących ram prawnych działania partii we współczesnej Polsce oraz omówienia ich obecności na scenie politycznej w wyniku kolejnych wyborów. Następnie przedstawia pole własnych dociekań empirycznych oraz ich kontekst teoretyczno-metodologiczny, charakterystykę ogólnopolskiej i lokalnej - łódzkiej działalności oraz struktur Unii Wolności i Unii Polityki Realnej, a w ostatnich rozdziałach (V i VI) prezentuje wyniki własnych badań empirycznych.

Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania, spis rzeczy, odsyłacze):

Praca spełnia wszystkie wymogi formalne. Jest bardzo obszerna, ale unika powtórzeń i zbędnego rozciągania tekstu, wnikliwie i szczegółowo omawiając przedstawiane zagadnienia. Napisana jest poprawną polszczyzną, w sposób interesujący dla czytelnika. Zawiera wszystkie potrzebne przypisy objaśniające i poprawne odsyłacze literaturowe, a cytaty są wyraźnie oddzielone od tekstu autorskiego. Poprawnie są też ponumerowane i przedstawione tabele i zestawienia. Praca zawiera szczegółowy Spis treści, Bibliografię i Aneks prezentujący dyspozycje i pytania zadawane respondentom.

Charakterystyka doboru i zastosowania źródeł:

Podstawę źródłową pracy stanowią pogłębione wywiady swobodne przeprowadzone wśród działaczy UW i UPR w regionie łódzkim (po 10 w każdej partii). Autorka opracowała bardzo obszerne dyspozycje do wywiadów i samodzielnie je przeprowadziła. Analiza zawartości wywiadów została poprzedzona przepisaniem ich treści z kaset magnetofonowych. Wymagało to bardzo dużego nakładu pracy. Przygotowane również zostały kategorie analityczne dla opracowania materiału. Bardzo ważne i interesujące dla ustaleń pracy jest również wykorzystanie przez Autorkę materiałów z obserwacji uczestniczącej oraz rozważania dotyczące metodologicznego statusu takich materiałów.

Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy):

Praca, ze względu na jej znaczenie poznawcze, zasługuje na publikację w czasopiśmie naukowym. Może być również wykorzystana w działalności badanych partii (i nie tylko tych). Prezentację wyników badań Autorka obiecała zresztą swoim rozmówcom.

Merytoryczna ocena pracy:

Praca bardzo wnikliwie i szczegółowo przedstawia omawiane zagadnienia. Autorka w kompetentny sposób pisze o "życiu partyjnym" we współczesnej Polsce. Analizuje nie tylko formalne i programowe cechy polskiego systemu partyjnego, ale również jego ewolucję, stałe "zawirowania", psychologiczne motywy przynależności partyjnej, strategie członków partii. Bardzo interesująco przedstawia rekonstrukcję motywów bycia w "słabej partii" - przywiązanie do programu i wartości, motywy afiliatywne, potrzebę uczestnictwa, wierności czy różne rodzaje interesowności. W swoich rozważaniach odwołuje się do rozległej i zróżnicowanej literatury, jak również do własnych doświadczeń, zarówno w roli badacza jak i działacza, zachowując przy tym, wydaje się, właściwy dystans i dużą samoświadomość metodologiczną.

Inne uwagi:

---

Końcowa ocena pracy:

Stwierdzam, iż praca spełnia wymagania stawiane pracom magisterskim i proponuję ocenę bardzo dobrą (5).

Łódź, dnia 21. marca 2005 r.

Anna Kubiak /-/
(podpis promotora / recenzenta)
Recenzent pracy

(stopień, imię i nazwisko) dr Iza Desperak

(jednostka organizacyjna) Katedra Socjologii Polityki i Moralności

O P I N I A / R E C E N Z J A

pracy magisterskiej
Agnieszki Sosnowskiej, nr. albumu 100708/S
(imię i nazwisko, numer albumu)

pt.: Źródła trwałości słabych partii politycznych w III Rzeczypospolitej

Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?
Treść pracy odpowiada tematowi.

Ocena układu pracy (struktura, kolejność rozdziałów, kompletność tez itp.):
Struktura pracy jest przemyślana i czytelna, jedynym dysonansem jest zmiana kolejności - w rozdziale opis organizacji UW wyprzedza UPR, a w prezentacji wywiadów kolejność ta jest odwrócona. Zwraca uwagę obszerność pracy (210 stron), która nie jest w żadnym stopniu związana z rozlewną stylistyką, ale podyktowana obszernością zebranego materiału, analizy i perspektywy.

Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania, spis rzeczy, odsyłacze):
Pod względem językowym i edycyjnym praca więcej niż poprawna. Bardzo szczegółowo opracowane są przypisy, autorka świetnie sobie radzi z dwoma rodzajami przypisów. Właściwie każdy akapit i każda informacja są wyjątkowo szczegółowo udokumentowane.

Charakterystyka doboru i zastosowania źródeł:
Zarówno źródła cytowane, jak i analizowane utwory dobrane zgodnie z celem pracy. Bibliografia zwraca uwagę swą obszernością, i świadczy o szerokim oczytaniu autorki. Nie ogranicza się do literatury ściśle związanej z problematyką partii politycznych, raczej skłania się do szerszej refleksji - odwołuje się zarówno do literatury politologicznej, jak i np. do prac Stanisława Ossowskiego.

Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy):
Praca bez wątpienia powinna zostać opublikowana, a także zgłoszona na konkurs.

Merytoryczna ocena pracy:
Praca jest doskonałym studium partii politycznych nazwanych przez autorkę słabymi, na podstawie przeprowadzonych analiz i wywiadów. Zwłaszcza strona empiryczna pracy godna jest pochwały - jest to drobiazgowa, wyczerpująca analiza, do której autorka długo się przygotowywała (pisze, że do UPR trafiła półtora roku przed podjęciem zasadniczych działań badawczych). Udało się jej przedstawić motywacje, wyobrażenia, autodefinicje, definicje świata nie tylko członków własnej partii (UW), ale i UPR. Autorka nie ukrywa dylematów badawczych związanych z własnym uczestnictwem w jednej z badanych partii, ale i pozytywnie rozwiewa wszystkie wątpliwości w tej kwestii i przeprowadza świadomie postępowanie badawcze zgodne z założonymi celami. Drobiazgowo opisuje partie poprzez analizę wypowiedzi ich członków. Nie rezygnuje z szerszej perspektywy analitycznej. Praca swoim poziomem przewyższa wymagania stawiane pracom magisterskim.

Inne uwagi:

Końcowa ocena pracy:
pracę oceniam pozytywnie, na ocenę BARDZO DOBRĄ PLUS [5,5]

Łódź, dnia 13 marca roku 2005

Iza Desperak /-/
przejdź do pracy


Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Agnieszka Sosnowska
asosnowska@asosnowska.pl
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768px lub wyższej Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!